Privacyverklaring

Popkoor SwingFun, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.popkoor-swingfun.nl
Het bestuur is de “Functionaris Gegevensbescherming” van Popkoor SwingFun. Zij zijn te bereiken via info@popkoor-swingfun.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Popkoor SwingFun verwerkt op onze openbare website geen persoonsgegevens, omdat op deze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins waar persoonsgegevens worden weergegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Popkoor SwingFun heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@popkoor-swingfun.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Popkoor SwingFun verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Wachtlijst voor potentiële nieuwe leden;
  • Ledenadministratie door het bestuur en/of de administrateur voor registratie van lidmaatschap en betaling contributie;
  • Een ledenlijst met naam, stemgroep, adres, telefoonnummer, e-mail adres, portretfoto, jaar van start lidmaatschap en (bestuurs-) functie, die uitsluitend wordt gedeeld met de andere leden, via een besloten deel van de website, om als leden onderling met elkaar contact op te kunnen nemen, door middel van deze contactgegevens.
    Naam en stemgroep staan altijd op de ledenlijst. Het delen van overige contactgegevens op de ledenlijst gebeurt na uitdrukkelijke toestemming van het betreffende koorlid.

Geautomatiseerde besluitvorming

Popkoor SwingFun neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Popkoor SwingFun) tussen zit.

Foto-, film- en geluidsopnames

Voor promotiedoeleinden en als oefenmateriaal worden foto-, film- en geluidsopnames gemaakt. Op de website en op social media worden deze gepubliceerd zonder verwijzing naar persoonsgegevens, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven, of (bij social media) het “delen” betreft van een “post” van een derde, of als het opnames van een derde betreft en beeldrecht vermeld moet worden. Film- en geluidsopnames bestemd als oefenmateriaal komen uitsluitend op de besloten pagina’s van de website. Foto’s van besloten bijeenkomsten zoals koorfeestjes komen ook uitsluitend op de besloten pagina’s van de website. Groepsfoto’s kunnen altijd en overal gepubliceerd worden. Persoonlijke foto’s (close-up) of van een groep kleiner of gelijk aan vijf personen worden alleen gepubliceerd na toestemming van de geportretteerden. Opnames, in welke vorm dan ook, gemaakt en gepubliceerd door derden, hebben wij geen invloed op en zijn dan ook niet voor onze verantwoordelijkheid.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Popkoor SwingFun bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Gedurende 1 jaar
Wachtlijst voor lidmaatschap
• Naam, telefoonnummer, e-mail adres

Gedurende het lidmaatschap
Persoonsgegevens op het besloten deel van de website
• Ledenlijst met naam, stemgroep, adres, telefoonnummer(s), e-mail adres, portretfoto, jaar van start lidmaatschap en (bestuurs-) functie
• Inlog gegevens besloten deel van de website

Gedurende het lidmaatschap t/m het verrekenen van de laatste contributie bij beëindiging lidmaatschap
Ledenadministratie door bestuur en/of administrateur
• Ledenlijst met naam, stemgroep, adres, telefoonnummer(s), e-mail adres, portretfoto, jaar van start lidmaatschap en (bestuurs-) functie, IBAN rekeningnummer

Voor onbepaalde tijd
Promotie- en oefenmateriaal van het koor
• Foto-, film- en geluidsopnames, zonder persoonsnamen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Popkoor SwingFun verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Popkoor SwingFun blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Popkoor SwingFun gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Popkoor SwingFun en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@popkoor-swingfun.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je kunt het verzoek natuurlijk ook persoonlijk mondeling indienen bij één van de bestuursleden. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Popkoor SwingFun wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Popkoor SwingFun neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via info@popkoor-swingfun.nl.